Terms & Conditions – We Do It Right

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja PrintCarrier.com - v nadaljevanju "zastopnik" -

1. Veljavnost

a) Za vse ponudbe, predracune stroškov, prodajo in dostavo veljajo naslednji pogoji, v kolikor to ne nasprotuje obvezujocim zakonskim ureditvam ali se izkljucno dogovori nekaj drugega.

b) Odpoved potrditve narocila s strani narocnika, s sklicevanjem na njegove pogoje, ni sprejemljiva. Drugacni pogoji so veljavni le v primeru, da so bili potrjeni z naše strani. Enako velja za postranske ustne dogovore ali naknadne dogovore k pisni pogodbi.

c) Osebje zastopnika nima pooblastil za potrjevanje naknadnih dogovorov in popravkov splošnih pogojev poslovanja. Upravni direktor zastopnika ali njegov vodja pisarne je edini, ki je pooblašcen za to podrocje.

2. Oddaja narocila, sprejem narocila in roki

a) Narocila so obvezujoca le, ce so bila pisno potrjena s strani zastopnika.

b) Za narocila z dostavo tretji stranki, se narocnik, ki je oddal narocilo, smatra za odgovornega. Ce je dostava tretji stranki v njeno korist ali ce prejemnik pošiljke profitira na kakršenkoli drugacen nacin z lastništvom in nadaljnjo rabo dostavljenega blaga, se narocnik in prejemnik dostave smatrata kot en narocnik skupaj. Pri oddaji takšnega narocila narocnik brezpogojno zagotavlja, da ima dovoljenje za to.

c) Za narocila na stroške tretje stranke, neglede na to, ali so na lasten racun ali na racun tretje stranke, se narocnik in prejemnik racuna skupaj smatrata kot obvezanec za placilo. Pri oddaji takšnega narocila narocnik brezpogojno zagotavlja, da ima dovoljenje prejemnika racuna.

d) Dostavni roki se v osnovi smatrajo za neobvezujoce. Roki, navedeni v potrditvi ponudbe/narocila predstavljajo nacrtovan zakljucek obdelave narocila. Pri neizpolnjevanju le-teh, se zastopniku primerno podaljša rok. Po brezplodnem izteku podaljšanega roka ima narocnik pravico do odstopa od pogodbe. Dostave in storitve, ki ji je narocnik narocil in prejel do tega trenutka, lahko zastopnik obracuna, razen ce je bil narocnik neprimerno financno oškodovan pri narocilu.

e) Zagotovljeni roki za izvedbo storitve so veljavni le, ce zastopnik potrdi le-te kot zavezujoce, nespremenljive ali obvezujoce. Z zavezujocimi roki ima narocnik v primeru prekoracitve skrajnega roka pravico do brezplacnega odstopa od pogodbe. Dostave in storitve, ki jih je narocnik prejel do trenutka zastopnikovega prejetja pisnega obvestila ali odstopa, lahko zastopnik obracuna, razen ce je bil narocnik neprimerno financno oškodovan pri narocilu.

f) V primeru višje sile ali okolišcin, ki preprecijo ali otežijo izvršitev sprejetih narocil, ima zastopnik pravico do odstopa od narocila ali zmanjšanja kolicine narocila ali do kasnejše izvršitve narocila, kar velja tudi za potrjena narocila, ki se že izvajajo. Kakršnekoli zahteve po odškodnini so pri tem izkljucene. Dogovorjen skrajni rok se podaljša glede na trajanje zamude. Odpoved s strani narocnika ni možna prej kot po štirih tednih od pricetka motenj poslovanja, ki so omenjena na zacetku. V takih primerih je odgovornost zastopnika izkljucena.

g) Ce je naroceno blago dostavljena na naslov, ki ga je dolocil narocnik in je vrnjena zastopniku zaradi neprevzema, zastopnik obdrži blago za narocnika štirinajstih dni od dneva prejetja. Ce narocnik v teh dveh tednih pisno ne kontaktira zastopnika, zastopnik blago unici na stroške narocnika. To ne vpliva na zahtevek zastopnika za izvršitev placila. Ce narocnik v teh dveh tednih zahteva ponovno pošiljanje blaga, se mu zaracunajo dodatni stroški (Tocka 8.).

3. Izvršitev narocila / odobritev z narocnikove strani

a) Ce ni drugacnega pisnega dogovora, zastopnik izvrši vsa narocila na podlagi podatkov za tisk, ki jih je posredoval narocnik. Podatki se posredujejo v obliki dokumenta, ki je dolocen v zastopnikovih obrazcih za narocila. Pri nepravilnih oblikah dokumentov zastopnik ne more zagotavljati brezhibne izvršitve, razen v primeru, ce je pisno odobril drugacen format. Narocnik v celoti odgovarja za celovitost in pravilnost podatkov, tudi ce pride do napake v prenosu podatkov ali na nosilcu podatkov, za kar zastopnik ne odgovarja.

b) Zastopnik si pridržuje pravico, da upošteva samo tiste dopolnitve k narocilu, ki jih je narocnik naknadno predložil jih je upravni direktor zastopnika ali izrecno od njega pooblašcena oseba pisno potrdila. Narocnikovi stroški takšnih dopolnil se nahajajo v tocki 8.c Splošnih pogojev poslovanja.

c) Zastopnik ni zavezan preveriti kakršnekoli podatke, ki so podani s strani narocnika ali od njega pooblašcene tretje stranke; to se prav tako nanaša na nosilce in prenos podatkov. Ne nanaša pa se na podatke, ki jih ni možno obdelati ali prebrati. Pri prenosu podatkov mora narocnik pred pošiljanjem uporabiti najnovejše zašcitne antivirusne racunalniške programe. Narocnik je izkljucno odgovoren za varnostne kopije podatkov. Zastopnik ima pravico do izdelave kopij.

d) Preklic naročila je možen le preko e-maila ali preko spletnega obrazca, pod pogojem, da še niste posredovali datotek. Če je naročnik preklical naročilo, bodo ostali stroški načina plačila. Če smo vršili še kateri del storitev (kot preverba datotek ali proof print), bodo le te tudi obračunane.

4. Impresum in oglaševanje

a) Z dovoljenjem narocnika ima zastopnik pravico, da se na primeren nacin sklicuje na narocnika kot referenco v zvezi z izdelki iz pogodbe. Narocnik lahko to odkloni le v primeru, ce ima le-ta prevladujoc interes.

b) Zastopnik si pridržuje pravico, da brez izrecenega dovoljenja narocnika pošlje tretji stranki primere narocil kot kvalitativne vzorce.

5. Periodicno delo

Omejitev odgovornosti se smatra kot del internetne publikacije, ki vas je napotila sem. Ce deli ali posamezni pogoji te izjave niso legalni/pravnomocni ali tocni, to nima vpliva na vsebino ali veljavnost ostalih delov.

6. Industrijske lastniške pravice

Narocnik je izkljucno odgovoren, ce so pravice tretje stranke, še posebej avtorske, kršene pri izvrševanju njegovega narocila. Narocnik izjavlja, da ima pravice za kopiranje in reprodukcijo predloženih podatkov. Narocnik prevzema odgovornost zastopnika pred vsemi zahtevki tretje stranke v zvezi s kršitvami na tem podrocju.

7. Garancija, jamstvo, pravica vracila in povracilo odškodnine

a) Narocnik mora v vsakem primeru pregledati ustreznost prejetega blaga in v korekcijo poslanih predhodnih in vmesnih polizdelkov. Tveganje napake se prenese na narocnika z zakljuckom tiska oz. izdelave (predaja), v kolikor ne gre za napake, ki so nastale ali se ugotovile v procesu izdelave po zakljucku tiska oz. dodelave. Enako velja za vse druge izjave narocnika po predaji.

b) Tveganje nakljucne izgube narocenega blaga ali poškodb blaga med prenosom je narocnikovo, takoj ko je pošiljka predana v roke osebi, ki izvaja transport oziroma ko blago zapusti zastopnikovo podjetje za pošiljanje. Ce narocnik preloži pricetek dostave pošiljke, se tveganje prenese nanj, z obvestilom o pripravljenosti pošiljke. Ce je kupec koncni potrošnik, se tveganje nakljucne izgube in nakljucne škode na prodanem blagu prenese na kupca ob predaji, tudi v primeru narocila po elektronski pošti. Ce kupec zamuja s prevzemom, je to enako, kot ce bi bilo blago dostavljeno.

c) Ce narocilo vkljucuje medsebojno poravnavo v okviru nemškega tržnega kodeksa, mora narocnik pregledati blago takoj po prejetju. Napake, ki se pri tem odkrijejo, mora narocnik takoj pisno prijaviti zastopniku. Vkljuciti mora tudi podroben opis napak. Ce narocnik ne poda prijave, se dostava in ustreznost blaga smatrata kot potrjena, razen, ce napake pri pregledu ni bilo možno ugotoviti.

d) Vracilo pošiljk mora biti dogovorjeno z zastopnikom. Vrnjeno blago brez placanih stroškov pošiljanja ne bo sprejeto. V primeru upravicene pritožbe bo zastopnik povrnil splošno veljavne stroške pošiljanja.

e) Pri barvnih reprodukcijah v vseh proizvodnih metodah, se ni možno izogniti manjših odklonov od originala. Enako velja, iz tehnicnih razlogov, pri primerjavi z drugovrstnimi predlogami, npr. primerjave med poskusnimi verzijami in prednatisi, ce so bili pripravljeni, ter koncnim izdelkom.

f) Zastopnik lahko poravna odškodnino pri odklonih v kvaliteti uporabljenega materiala le do vsote vrednosti narocila.

g) Ce narocnik kljub zahtevi ne posreduje iz podatkov izdelanih tiskovin in tudi ne pregleda poskusne verzije, ki jo je pripravil zastopnik, le-ta ni zavezan k poravnavi nobene odškodnine. Vracila se v tem primeru ne priznavajo.

h) Napake na delu dostavljene pošiljke ne predstavljajo pravice do vracila celotne pošiljke, razen ce delna pošiljka ni v narocnikovem interesu.

i) Dostavljene kolicine se lahko, v obliki manjka ali viška, razlikujejo od narocene kolicine za do 10%. To vkljucuje tudi poškodovane ali tiskovine z napako, naslovnice, prilagojene kopije za nadaljnjo obdelavo, reze zgornjih in spodnjih listov, ki se nanašajo na izdelavo in se jih ne izlocuje.

j) V primeru škode na dostavljenem blagu, za katero je odgovoren zastopnik, zastopnik odloca ali bo popravil ali nadomestil pošiljko z novo. V primeru, da popravilo ni uspešno, ima narocnik možnost znižati kupno ceno ali odstopiti od pogodbe.

k) Vse nadaljnje zahteve so izkljucene – ne glede na zakonske predpise. Zastopnik ne prevzema nobene materialne odgovornosti za izgube, ki se ne nanašajo na dostavljene izdelke. Izguba dobicka ali druge financne izgube narocnika so še posebej izkljucene. To velja tudi za vse izgube, ki jih povzrocijo zaposleni, predstavniki ter namestniki zastopnika.

l) Ob morebitnih izgubah, ki so bile povzrocene po pomoti ali z zanemarjanjem dožnosti in so bile ob tem kršene pogodbene obveznosti, zastopnik krije odškodnino le v primeru, da se te izgube da vnaprej predvideti.

m) Ce so na dostavljenem blagu bile opravljene dolocene spremembe s strani narocnika ali tretje osebe, se odgovornost zastopnika izkljucuje, razen ce te spremembe niso vzrok za napake ali primanjkljaj.

n) Zastopnik bo z vsemi prejetimi dokumenti skrbno ravnal. Zastopnik v primeru škode ali izgube krije odškodnino le v višini vrednosti materiala. Nadaljnji zahtevki kakršnekoli vrste so izkljuceni.

o) Zgoraj navedene omejitve povracila odškodnin ne veljajo v primeru ocitne malomarnosti ali premišljenih/namernih dejanj.

p) Zakonske uredbe garancije veljajo za koncne potrošnike. Za podjetnike in trgovce v okviru nemškega tržnega kodeksa, traja obdobje garancije eno leto od dostave blaga.

8. Cene

a) Za izdelke in storitve zastopnika je v veljavi njegov cenik v trenutku oddaje narocila, razen ce je prišlo do pisnega dogovora o drugacnih cenah ali so cene na trenutnem ceniku ocitno napacne.

b) Navedene cene vsebujejo stroške dostave s kraje proizvodnje (Würzburg), pakiranje, plačilo DDV in ostale stroške (npr. Kontrola datotek predlog).

c) Dodatki narocilu, zahtevani kasneje, se pravi po zastopnikovem prejetju narocila, se zaracunajo narocniku. Vsaka sprememba poslovnih podatkov pri narocilu (prejemnik racuna, naslov dostave, tip pošiljke, nacin placila, itd.) se smatra kot dodatek narocilu. Dodatki na zahtevo narocnika se obracunajo po enotni ceni dodatnih stroškov - 10 EUR brez DDV (12 EUR z DDV). Zastopnik lahko zaracuna svoje storitve tudi na podlagi opravljenega dela, ce o tem obvesti narocnika in na podlagi pisne potrditve vodje poslovanja zastopnika (po clenu 3.b).

d) Zastopnik ima pravico, ne pa obvezo, do samostojnega izvajanja potrebnega pripravljalnega dela, še posebej pri dostavljenih ali prenešenih podatkih narocnika, brez da bi se z njim posvetoval o tem in ce je to v poslovnem interesu narocnika ali doprinese k držanju koncnega roka za izdelek. Takšno delo se zaracuna glede na cas in trud, vendar najvec do 20% vrednosti narocila.

e) Za ponovno pošiljanje zastopnik zaracuna naslednje stroške obnove standardne dostave:

Dostava paketa (na paket) 15 EUR brez DDV ( 18 EUR z DDV).

f) Ce narocnik/prejemnik brez upravicenega razloga zavrne prevzem dostavljene robe, ima zastopnik kljub njegovemu obstojecemu obvezujocemu placilu, pravico do racunanja enotnih kompenzacijskih stroškov 25 EUR brez DDV (30.00 EUR z DDV). Narocnik pa ima možnost dokazati, da je izguba manjša, kar se potem uporabi za osnovo.

9. Pošiljanje

a) Kraj izvajanja storitev je sedež podjetja, t.j. Schulhof 1, D-97286 Winterhausen.

b) Dostava se opravi na naslov, ki ga je dolocil narocnik, Glede na izbiro pri oddaji narocila. Odklonski dogovor zahteva pisno odobritev zastopnika.

c) Vse pošiljke z vecjo škodo ostanejo v lasti narocnika, ce se ugotovi, da je škodo povzrocilo transportno podjetje. V tem primeru zahtevki za odškodnino zastopniku nimajo veljave.

10. Pridržanje lastništva

a) Vso dostavljeno blago ostane v lasti zastopnika, dokler niso izpolnjene vse zahteve, ki jih doloca pogodba. Ce je narocnik podjetnik ali zakonita pravna oseba ali poseben javni sklad, ostane blago v lasti zastopnika, do prejetja vseh placil v poslovnem razmerju z narocnikom.

b) Zahteve pogodbenega partnerja ob možni prodaji rezerviranega blaga naprej, se odstopijo zastopniku. To v enaki meri služi zavarovanju rezerviranega blaga. Ce je rezervirano blago prodano s strani pogodbenega partnerja, skupaj z drugim blagom, ki ni bilo prodano s strani zastopnika, se zahtevek za nadaljnjo prodajo nanaša le na polovico vrednosti naprej prodanega rezerviranega blaga.

c) O dostopu tretje stranke do robe in zahtevah, ki pripadajo zastopniku, mora pogodbeni partner nemudoma obvestiti zastopnika.

11. Pogoji placila

a) Na voljo so naslednje možnosti plačila. Razlikujejo se glede na državo v kateri naročate, na obseg naročila in na kreditno sposobnost stranke:

Predplačilo, s kreditno kartico ali PayPal. Stroški posameznih plačilnih možnosti bodo prikazani v procesu naročanja in so obvezujoči.

Sedanje plačilne metode:

Metoda plačilaznesekvelja do vrednosti naročila
Predplačilo5,00 € brez DDV /6,00 € z DDVbrez omejitve
Kreditna karticaNajmanj 5,00 € brez DDV /6,00 € z DDV oziroma 3% od vrednosti naročila z DDV1000 € z DDV
PayPalNajmanj 4,00 € brez DDV / 4,80 € z DDV oziroma 3% od vrednosti narocila z DDV1000 € z DDV
Lasten prevzem - Plačilo v gotovini - Maribor0 € z DDV150 € z DDV

b) V primeru, da na podlagi pisne pogodbe gotovinsko placilo ni obvezno, se mora racun placati takoj po prejetju, brez odbitkov, ce niso bili dogovorjeni drugi pogoji placila v pisni obliki.

c) Pri vseh narocilih se lahko zahteva ustrezno predplacilo ali zavarovanje preko jamstva banke ali kreditne kartice.

d) Ce izpolnitev placila postane ogroženo zaradi znatnega poslabšanja narocnikovega financnega stanja, kar se pokaže po zakljucku pogodbe, ima zastopnik pravico zahtevati predplacilo, zadržati blago in prekiniti nadaljnje delo in sodelovanje. Zastopnik ima prav tako to pravico v primeru, da narocnik ne izpolni zahtev placila dostave, ki temeljijo na enakem pogodbenem razmerju.

e) Narocnik ima pravico do zahteve nadomestila le v primeru, da ima za to ustrezno zakonsko podlago, ki je nesporna in priznana s strani zastopnika.

f) Pravica pridržanja robe narocnika se lahko uveljavlja le v okviru istega pravnega razmerja.

g) Terjatve do zastopnika niso možne.

12. Poravnave, odobritve in dopolnitve

Izdelave racunov zastopnika so podvržene možnosti pojave napak Zastopnik ima pravico do izdaje novega , popravljenega racuna, vendar ne kasneje kot šest tednov po narocnikovem prejemu fakture. Šest tednov po narocnikovem prejetju fakture se le-ta smatra kot potrjena, razen ce je bila zavrnjena s strani zastopnika znotraj tega obdobja, s specifikacijo zavrnjenega dela fakture. Po izteku šesttedenskega obdobja je popravek fakture izkljucen. To se nanaša tudi na zahtevane popravke prejemnika fakture ali naslova, na katerega je faktura bila poslana. Šesttedenski rok ne vpliva na obvezo placila ali na obvezo spodbijanja napak v krajših obdobjih, ki jih dolocajo Splošni pogoji poslovanja.

13. Poslovne navade in avtorske pravice

a) V poslovnih navadah veljajo poslovni postopki tiskarske industrije (npr. ni obveze za izdajo vmesnih izdelkov, kot so podatki, litografije ali tiskarskih plošc, ki se izdelajo za izdelovanje koncnega izdelka), v kolikor ni bilo oddano drugacno narocilo.

b) Za ustvarjalne dejavnosti, ki jih zastopnik izvede za stranko, še posebej graficne predloge, slike in oznake, predloge, itd., so vse pravice (avtorske pravice) izkljucno zastopnikove. Pri tem narocnik placa le izvedbo samega dela, ne pa pravice do intelektualne lastnine, še posebej ne za pravico do nadaljnjega kopiranja. Avtorske pravice se lahko prenesejo na narocnika ali tretjo stranko po placilu, ce je tako doloceno v obliki pisnega dogovora. V tem primeru se pravice prenesejo v lastništvo narocnika/tretje stranke le s placilom dogovorjene vsote.

14. Podatki in dokumenti za narocilo narocnika, kot tudi obdelava podatkov

a) Podatki, ki jih zastopnik pridobi na podlagi tega poslovnega sodelovanja, se bodo shranili izkljucno za interno rabo.

b) Vsi objekti, ki jih pošlje narocnik, še posebej predloge, podatki in nosilci podatkov, bodo arhivirani do obdobja predaje koncnega izdelka, v skladu s pisnim dogovorom. Za zavarovanje/arhiv le-teh mora poskrbeti narocnik sam, ce ni drugacnega dogovora. Odškodnina s strani zastopnika za škodo ali izgubo je izkljucena, ne glede na razlog.

c) ovrnitev arhiviranih podatkov, t.j. iskanje podatkov v arhivu, njihovo dekompresiranje in priprava na nadaljnjo obdelavo se racuna 20 EUR brez DDV ( 24 EUR z DDV) za vsako arhivirano narocilo.

d) Pošiljanje podatkov ali drugih dokumentov narocila narocniku ali tretji stranki se prav tako zaracunajo. Znesek je enoten 10 EUR brez DDV ( 12 z DDV) na pošiljko ter prevoz in/ali dostavni stroški.

15. Veljavna zakonodaja

Kot osnova celotnega poslovnega razmerja je v veljavi izkljucno nemška zakonodaja. Mednarodna zakonodaja je izkljucena.

16. Sodna pristojnost

Izkljucna sodna pristojnost za vse zahteve, ki izhajajo iz poslovnega razmerja je v Mariboru, Slovenija. Nadalje imamo pravico do tožbe v splošnem sodnem sistemu stranke. To ne velja za koncne stranke.

17. Neodvisna klavzula

V kolikor doloceni pogoji zgoraj navedenih Splošnih pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavni, so preostali pogoji nadalje veljavni. Neveljavni pogoji se nadomestijo z zakonskimi predpisi.

Na vrh

Omejitev odgovornosti

1. Vsebina
Avtor ne prevzema odgovornosti za tematiko, korektnost, popolnost ali kakovost posredovanih informacij. Prevzemanje odgovornosti za škodo, ki jo povzroci raba kakršnihkoli informacij, ki so nepopolne ali napacne, je tako izkljuceno.
Vse ponudbe so neobvezujoce. Deli strani ali celotna publikacija, vkljucno z vsemi ponudbami in informacijami se lahko razširi, spreminja ali delno ali v celoti izbriše s strani avtorja brez posebne najave.

2. Sklici in povezave
Avtor ni odgovoren za kakršnekoli vsebine, katere so na njegovi strani v obliki sklicov in povezav – razen, ce ime vso znanje o nelegalni vsebini in lahko prepreci obiskovalcem svoje strani, da si ogledajo tiste strani. Ce nastane kakršnakoli škoda zaradi rabe informacij, ki so tam predstavljene, nosi odgovornost za to izkljucno avtor tistih strani, ne pa tisti, ki je ustvaril link do teh strani. Nadalje avtor ne odgovarja za karkoli poslanega ali za kakršnakoli sporocila, objavljena s strani uporabnikov forumov, knjig gostov ali poštnih seznamov, ki se nahajajo na njegovi strani.

3. Avtorske pravice
Avtor nima namena uporabiti kakršnihkoli avtorsko zašcitenih gradiv za publikacijo ali, ce to ni možno, navede avtorske pravice v konkretnem primeru.
Avtorske pravice za kakršnokoli gradivo, ki ga je izdelal avtor, so zašcitene. Kopiranje ali raba predmetov, kot so slike, diagrami, zvoki ali besedila v druge elektronske ali tiskane publikacije ni dovoljeno brez dovoljenja avtorja.

4. Varovanje osebnih podatkov
Ce je navedena možnost posredovanja osebnih ali poslovnih podatkov (naslov elektronske pošte, ime, naslovi), je vnašanje podatkov prostovoljno. Uporaba in placilo vseh ponudb storitev je dovoljena – ce in v kolikor je to možno in sprejemljivo – brez podrobnega opisa osebnih podatkov ali pod opisom anonimnih podatkov ali pod vzdevkom. Raba objavljenih poštnih naslovov, telefonskih ali fax številk in naslovov elektronske pošte je prepovedana. Kršitelji, ki pošiljajo neželena (spam) sporocila, bodo kaznovani.

5. Pravna veljavnost omejitev odgovornosti
Omejitev odgovornosti se smatra kot del internetne publikacije, ki vas je napotila sem. Ce deli ali posamezni pogoji te izjave niso legalni/pravnomocni ali tocni, to nima vpliva na vsebino ali veljavnost ostalih delov.

Na vrh

Varovanje osebnih podatkov PrintCarrier-ja
PrintCarrier.com jemlje varovanje osebnih podatkov zelo resno. Varovanje vaše zasebnosti je za nas zelo pomembno. Tukaj najdete informacije o rabi podatkov in naša nacela varovanja podatkov.

Raba podatkov
Vaši osebni podatki (naslov dostave in telefon, itd.) so uporabljeni z naše strani izkljucno za namene vašega narocila. Kakršnakoli nadaljna raba, kot npr.za potrebe oglaševanja, brez vaše izražene privolitve ne pride v poštev.

Varovanje podatkov, naša nacela.
Naše stranke lahko kadarkoli dobijo informacije o vsebini in namenu obdelave podatkov. Ce smo prejeli dovoljenje za prenos podatkov v namene oglaševanja, se to lahko kadarkoli preklice. Nadalje se podatki lahko spreminjajo, blokirajo ali izbiršejo na zahtevo.

SSL –kodiranje – Varno spletno nakupovanje.
Da bi vas zašcitili kot stranko, uporabljamo le preizkušene kodirne tehnike. Vaši osebni podatki so kodirani (Secure Socket Layer) s SSL (skrit pred tretjimi strankami) in prenešeni preko interneta. Ker je SSL – varnostni postopek tehnicno zelo zahteven in lahko upocasni povezavo, se SSL kodiranje aktivira le med postopkom narocila. Tako ste lahko prepricani, da bodo vaši osebni podatki, kot npr. št. Vaše kreditne kartice, prenešeni le na naš strežnik.

Kaj SSL kodiranje pomeni? Takoj, ko vstopite na našo SSL -varno stran, bo vaš brskalnik preveril naš certifikat strežnika. Z rabo teh podatkov vaš brskalnik lahko doloci ali je povezan s strežnikom, katerega ste izbali vi, ali ne. Takoj, ko je preverjanje uspešno zakljuceno, bodo vaši osebni pdatki varno zakodirani poslani preko 128-bitne linije po internetu.
Ihr Browser ist leider veraltet, oder sie haben Javascript deaktiviert!

Um die bestmögliche Darstellung unserer Seiten zu gewähren, empfehlen wir Ihnen ein Updates Ihres Internet-Browsers durchzuführen. Oder Javascript zu aktivieren.