Contact

Wij staan graag voor u klaar! U kunt ons telefonisch bereiken op 07 848 27 82 van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur of via ons contactformulier.

X

Privacybeleid –
Jouw gegevens zijn bij ons in goede handen

Verklaring inzake gegevensbescherming

van PrintCarrier.com GmbH

PrintCarrier.com GmbH beheert haar websites conform de hierna gereguleerde principes: PrintCarrier.com GmbH verplicht zich ertoe zich te houden aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en zet zich in steeds de principes van zo beperkt mogelijke gegevensopslag te respecteren.

1. Definities

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die details bevatten over persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon; daaronder vallen in het bijzonder de naam en het adres evenals de gebruikersnaam, het wachtwoord en het IP-adres. Onder het "verzamelen" van gegevens wordt verstaan het verkrijgen van gegevens.
"Verwerken" betekent opslaan, wijzigen, overdragen, blokkeren en verwijderen van gegevens. De term "gebruik" betekent elk ander gebruik, dat niet onder verwerking valt.

2. Verzameling en verwerking van gegevens

a) Contractuele relatie
In het kader van de verantwoording van de contractuele relatie tussen PrintCarrier.com GmbH en de klant worden persoonsgegevens die door de klant worden opgegeven, verzameld en verwerkt.

b) Nieuwsbrief
Om de nieuwsbrief te bestellen is het voor de afhandeling ervan noodzakelijk om het e-mailadres vast te leggen en te verwerken. De opgave van verdere persoonsgegevens is voor de bestelling van de nieuwsbrief niet vereist.

c) Klantaccount
Als onderdeel van het klantaccount worden gegevens van de klant verzameld en verwerkt. Met name worden de aankoopactiviteiten van de klant opgeslagen, zodat hij deze op elk gewenst moment kan inzien.

d) Cookies
Op deze website worden gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Met deze gegevens worden gebruikersprofielen samengesteld onder een pseudoniem. Daartoe kunnen cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de webbrowser van de website-bezoeker worden opgeslagen. Door de cookies kan de webbrowser opnieuw herkend worden. De op deze manier verzamelde gegevens worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en ze worden niet samengevoegd met persoonsgegevens over de persoon achter het pseudoniem. De toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang bij PrintCarrier.com GmbH worden ingetrokken met werking voor de toekomst.

e) Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. Aangezien we IP-anonimisering op deze website hebben geactiveerd, zal uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om ons andere diensten te verlenen die te maken hebben met website- en internetgebruik. Google zal uw IP-adres, verkregen via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browser-software daarvoor in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google worden gezonden en de gegevens door Google verwerkt worden door download en installatie van de browserplug-in via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

3. Gebruik en overdracht van persoonsgegevens

a) Eigen gebruik
Persoonsgegevens die door de klant ter beschikking worden gesteld, worden gebruikt voor de afhandeling en uitvoering van het contract en voor de technische administratie.

b) Klantaccount
Het klantaccount dient ervoor om het de klant mogelijk te maken zijn inkoopactiviteiten uit te voeren, zijn klantaccount te beheren en zijn persoonlijke instellingen te maken.

c) Overdracht van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven of op andere wijze overgedragen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, dit voor boekhoudkundige doeleinden vereist is of dit vooraf is ingewilligd door de klant. Daaronder valt in het bijzonder de overdracht aan de pakketdienst van persoonsgegevens, met inbegrip van het telefoonnummer.

d) Overige overdracht
De verdere overdracht van gegevens vindt alleen plaats op basis van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming of op verzoek van de autoriteiten, rechtbanken en de belastingdienst of bij opeisen ervan door een derde partij op grond van een mogelijke schending van octrooirechten (auteursrecht, merkenrecht en naburige gerechtelijke bepalingen) door een octrooirechthouder.

4. Nieuwsbrief per e-mail

De klant ontvangt alleen dan een nieuwsbrief via e-mail wanneer hij vooraf expliciet heeft ingestemd met de ontvangst ervan. De nieuwsbrief kan op elk moment worden geannuleerd via de link aan het einde van elke nieuwsbrief.

5. Wissen van opgeslagen gegevens, informatie, blokkering en herroeping, contactpersoon

a) Wissen, blokkeren na beëindiging van de contractuele relatie
Bij beëindiging van de contractuele relatie of de beëindiging van elk ander gebruik worden de persoonsgegevens van de klant onmiddellijk gewist als ze niet meer nodig zijn voor de verdere uitvoering van het contract. In plaats van verwijdering wordt het account geblokkeerd wanneer dat in tegenspraak is met een wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijnen.

b) Herroeping van de toestemming
De klant kan zijn toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens op elk moment en met werking voor de toekomst herroepen. Daartoe is alleen de toezending van een e-mail aan info.belgie@PrintCarrier.com nodig. Let in dit verband op de instructies voor verwijdering conform nr. 4 a).

c) Recht op informatie, correctie, blokkering of verwijdering
Op basis van de Duitse privacywet heeft de klant recht op kosteloze informatie over de opgeslagen gegevens over zijn persoon en het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

d) Contactpersoon
Als u vragen heeft over de inzameling, de verwerking of het gebruik van persoonsgegevens en voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, richt u deze aan:

PrintCarrier.com GmbH
Dr. Mack-Straße 88
90762 Fürth
Duitsland
email: info.belgie@PrintCarrier.com
Telefoon: 07 848 27 82
Fax: (+) 49 911 521915 99
Ihr Browser ist leider veraltet, oder sie haben Javascript deaktiviert!

Um die bestmögliche Darstellung unserer Seiten zu gewähren, empfehlen wir Ihnen ein Updates Ihres Internet-Browsers durchzuführen. Oder Javascript zu aktivieren.