Contact

Wij staan graag voor u klaar! U kunt ons telefonisch bereiken op 07 848 27 82 van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur of via ons contactformulier.

X

Informatie over herroeping –
voor als de zending toch een keer retour moet

Instructies voor herroeping

Op basis van de volgende instructies voor herroeping beschikt u slechts dan over een herroepingsrecht, indien u consument bent. Conform § 13 BGB is een verbruiker iedere natuurlijke persoon, die een rechtshandeling uitvoert met een doel dat in hoofdzaak noch kan worden toegeschreven aan zijn/haar bedrijfsmatige activiteiten noch aan zijn/haar zelfstandige beroepsmatige activiteiten.

Herroepingsrecht


U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de artikelen in bezit genomen heeft.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons
PrintCarrier.com GmbH
Dr. Mack-Straße 88
90762 Fürth, Duitsland
info.belgie@PrintCarrier.com
Telefoon: 07 848 27 82
Fax: (+) 49 911 521915 99

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld via een met de post verzonden brief, per fax of per e-mail) informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier dat echter niet verplicht is. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het aflopen van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping


Wanneer u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaard levering heeft gekozen) terugbetalen, direct en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van de.herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij dat met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat we de goederen terug hebben gekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van het feit welk van deze twee het eerst plaatsvindt. U dient de goederen onmiddellijk terug te sturen naar of te overhandigen op het onderstaande adres en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop u ons heeft geïnformeerd over de herroeping van het contract

PrintCarrier.com GmbH
Dr. Mack-Straße 88
90762 Fürth, Duitsland
info.belgie@PrintCarrier.com
Telefoon: 07 848 27 82
Fax: (+) 49 911 521915 99

Aan de termijn is voldaan wanneer u de goederen voor afloop van de termijn van 14 dagen verzendt.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een eventuele waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering terug te voeren is op gebruik door u dat niet nodig was voor het controleren van de hoedanigheid, eigenschappen en functiewijze van de goederen. Het herroepingsrecht geldt niet voor de volgende contracten:
1. Contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of beslissing van de consument beslissend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Modelformulier voor herroeping


PrintCarrier.com GmbH
Dr. Mack-Straße 88
90762 Fürth, Duitsland
info.belgie@PrintCarrier.com
Telefoon: 07 848 27 82
Fax: (+) 49 911 521915 99

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende diensten (*)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Besteld op (*)/ontvangen op (*)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Naam van de consument(en)
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Datum
____________________________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.Ihr Browser ist leider veraltet, oder sie haben Javascript deaktiviert!

Um die bestmögliche Darstellung unserer Seiten zu gewähren, empfehlen wir Ihnen ein Updates Ihres Internet-Browsers durchzuführen. Oder Javascript zu aktivieren.