Contact

Wij staan graag voor u klaar! U kunt ons telefonisch bereiken op 07 848 27 82 van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur of via ons contactformulier.

X

Algemene voorwaarden – Voor de goede orde

Algemene voorwaarden

§ 1. Toepasselijkheid en contractuele partijen


De hierna volgende algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle bestellingen via onze onlineshop die door consumenten en ondernemers (klanten) worden geplaatst.

Contractuele partner van de klant is PrintCarrier.com GmbH, 90762 Fürth, Duitsland.

Indien de ondernemer hiermee in tegenspraak zijnde of aanvullende algemene voorwaarden gebruikt, wordt de toepasselijkheid daarvan hiermee uitgesloten. Zij maken alleen deel uit van de overeenkomst, wanneer wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

§ 2. Klantenaccount


De bestelling in onze onlineshop verloopt via een klantenaccount. Uw inloggegevens (e-mailadres, paswoord) legt u bij uw eerste bestelling vast. Uw klantnummer wordt u in de orderbevestiging van uw eerste bestelling meegedeeld.

In uw klantenaccount vindt u uw opgeslagen gegevens en informatie over uw bestellingen.

§ 3. Afsluiten van de overeenkomst


Door het plaatsen van de producten in de onlineshop geven wij een vrijblijvende offerte tot het afsluiten van een overeenkomst over deze artikelen af. U kunt een product eerst vrijblijvend in de winkelwagen doen en uw ingevoerde gegevens voor verzending van uw bindende bestelling op ieder tijdstip controleren en corrigeren. De overeenkomst komt tot stand als u onze Algemene verkoopsvoorwaarden en Instructies voor herroeping heeft gelezen en geaccepteerd en als u door klikken op de button ”Bestelling definitief plaatsen” de offerte aanvaardt. Voor de bestelling geldt geen minimum bestelwaarde.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelbevestiging samen met de algemene voorwaarden en de instructies voor herroeping onmiddellijk per e-mail toe. De actuele versie van de AV kunt u op ieder tijdstip op de website van onze onlineshop oproepen en downloaden. In uw klantenaccount kunt u uw eerdere bestellingen bekijken. De bij aankoop geldende AV worden niet opgeslagen. De taal die bij het afsluiten van de overeenkomst ter beschikking staat is Nederlands.

§ 4. Uitvoeren van de drukorder


4.1. Eisen aan drukgegevens en drukwerk

U dient ervoor te zorgen dat de drukgegevens voldoen aan onze technische specificaties. U vindt de maatgevende specificaties op de desbetreffende productpagina. De daar vermelde informatie wordt deel van de overeenkomst.

De drukgegevens en het op basis hiervan geproduceerde drukwerk mogen
• voor wat betreft de inhoud geen inbreuk maken op wettelijke bepalingen, in het bijzonder doordat zij racistisch, xenofobisch, geweldverheerlijkend of seksistisch van aard zijn of op andere wijze in strijd zijn met de goede zeden resp. de grondwet resp. dergelijke doelen nastreven,
• geen inbreuk maken op rechten en aanspraken van derden, in het bijzonder auteursrechten, alsmede
• niet ertoe leiden, dat de uitvoering van de drukorder dergelijke bepalingen, rechten en aanspraken schendt.

In geval van schending van rechten van derden door het uitvoeren van de drukorder, vrijwaart u ons tegen alle daaruit voortvloeiende aanspraken en vorderingen op schadevergoeding, die tegen ons geldend worden gemaakt, alsmede tegen de kosten van rechtsbijstand op basis van bewijsstukken. Ons recht om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst volgens punt 9.1 blijft onverlet.

4.2 Opstellen en verzenden van drukgegevens

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons uw drukgegevens te sturen: Als u meteen na het plaatsen van de bestelling op de button “Documenten uploaden” klikt, komt u bij de Gegevensupload, waar u uw bestanden kunt uploaden. Als alternatief kunt u uw drukgegevens later in het besteloverzicht in uw klantenaccount uploaden.

Door op de button “Gereed” te klikken, verleent u uw goedkeuring voor het drukken. Uw bestanden worden dan door ons voorbereid voor productie. Tenzij hierna anders bepaald is een wijziging van de drukgegevens van de order na goedkeuring van de bestanden voor het drukken niet mogelijk.

U dient uw drukgegevens binnen een week na afsluiten van de overeenkomst te verzenden. In geval van vertraagde of niet nagekomen verzending van gegevens geldt punt 9.1 van de onderhavige AV.

Als alternatief voor het verzenden van uw eigen drukgegevens kunt u bij bepaalde producten de drukgegevens in onze onlineshop ontwerpen en toevoegen aan de winkelwagen. Deze worden met het voltooien van de bestelling automatisch ingedeeld bij de drukorder. Apart uploaden is dan niet meer nodig.

4.3 Extra opties

U hebt de mogelijkheid een data controlle als extra optie tegen betaling te kiezen. Bij een data controlle controleren wij uw drukgegevens m.b.t. resolutie, afloopgebied. De controle van de stand van de pagina's, de afstand tot de rand van tekst en afbeeldingen, de OPI-informatie, of teksten ingesloten zijn, het gebruik van PDF standaard, het kleurprofiel zoals de resolutie van tekst, foto‘s en grafieken krijgt u alleen met de betaalde varianten.

Wij controleren niet de overdrukken-instellingen en de positie van vouw- en perforatielijnen, omdat hier creatieve overwegingen op de voorgrond kunnen staan. Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor omstandigheden die buiten de omvang van de controle liggen.

4.4 Ter beschikking stellen van tussentijdse producten

Wij stellen u geen gegevens of andere in het kader van onze dienstverlening verkregen of verworven tussentijdse producten zoals bv. drukplaten ter beschikking.

§ 5. Informatie over het herroepingsrecht


Handelaren genieten geen vrijwillig herroepingsrecht.
Er is niet voorzien in een herroepingsrecht bij levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

In alle andere gevallen is voor consumenten het wettelijke herroepingsrecht zoals dit wordt beschreven in de voorlichting inzake herroeping, van toepassing.

Instructies voor herroeping


Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (PrintCarrier.com GmbH, Dr. Mack-Straße 88, 90762 Fürth, Duitsland, info.belgie@PrintCarrier.com, Telefoon: 07 848 27 82, Fax: (+) 49 911 521915 99) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

(Vul a.u.b. dit formulier in en stuur het ons toe als u de overeenkomst wilt herroepen.)

Aan PrintCarrier.com GmbH, Dr. Mack-Straße 88, 90762 Fürth, Duitsland, Fax: (+) 49 911 521915 99, info.belgie@PrintCarrier.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen:

Ordernummer
Besteld op (*) ____________________ / ontvangen op (*) ____________________
Naam/Namen consument(en) ________________________________________
Adres consument(en) ________________________________________
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________

Datum ____________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


§ 6. Levering en risico-overgang


6.1 Verzending

Wij leveren uitsluitend via verzending; zelf afhalen van de goederen is niet mogelijk. De levering vindt plaats tot aan de ingang van het gebouw van het aangegeven afleveradres. Informatie over het leveringsgebied vindt u in onze onlineshop onder Transport vragen.

6.2 Levertijden

Onze levertijden zijn gebaseerd op het tijdstip van de ontvangst van de drukgegevens, de productietijd en de verzendtijd alsmede bij gebruikmaking van de betaalwijze "Internationale overboeking" de ontvangst van uw betaling. Meer informatie over levertijden vindt u op de desbetreffende productpagina. De daar vermelde werkdagen zijn maandag t/m vrijdag, niet zaterdag, zondag en feestdagen.

6.3 Risico-overgang en transportschade

Voor consumenten geldt: Als de goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, reclameer de schade dan direct bij de bezorger en neem onmiddellijk contact op met ons, zodat wij u zo snel mogelijk een oplossing kunnen aanbieden. Het verzuim van reclamatie of contactopname heeft geen enkel gevolg voor uw wettelijke aanspraken. U helpt ons echter onze aanspraken tegenover de vervoerder resp. de transportverzekering geldend te kunnen maken.

In het geval van transportschade geldt voor ondernemers: Het risico van toevallig verloren gaan en toevallige verslechtering gaat op u over, zodra wij de zaak hebben uitgeleverd aan de voor uitvoering van de verzending bestemde persoon of instelling. Onder kooplui geldt de verplichting ten aanzien van inspectie en reclames volgens § 377 HGB (Handelsgesetzbuch - Duits Wetboek van Koophandel).

§ 7. Prijzen en betaling


7.1. Geldigheid van prijzen, valuta

De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn van toepassing. Speciale acties en tegoedbonnen kunnen niet achteraf worden ingeleverd.

Als u oplagen wilt bestellen die hoger zijn dan de verkrijgbare hoeveelheden, kunt u in onze onlineshop een vrijblijvende offerte met betrekking tot haalbaarheid, prijs, bestelling en levering aanvragen met het formulier “Prijsaanvraag” onder Contact.

De koopprijs wordt in euro gefactureerd. Wij accepteren uitsluitend betaling in euro.

7.2 Verzendkosten

Binnen Nederland worden bij standaardverzending geen verzendkosten in rekening gebracht. Meer informatie over de verzendkosten voor andere verzendwijzen (bv. spoedzending) en andere landen vindt u in onze onlineshop bij de aanbiedingen en bij Transport vragen.

Indien de goederen om redenen, die u als klant toerekenbaar zijn, nog een keer worden verzonden, dan komen de kosten hiervoor voor uw rekening. Hetzelfde geldt wanneer het afleveradres op uw verzoek na afsluiten van de overeenkomst wordt gewijzigd en dit leidt tot hogere verzendkosten resp. extra kosten (bv. wanneer de wijziging na verzending van de goederen plaatsvindt).

7.3 Betaalwijzen en opeisbaarheid

De bij bestelling aangegeven betaalwijzen zijn van toepassing. De klant heeft geen recht op gebruikmaking van een bepaalde betaalwijze. Meer informatie en alle tarieven vindt u in de onlineshop bij Verzending > Betalingswijze.

Tenzij anders overeengekomen, is de betaling met afsluiten van de overeenkomst opeisbaar.
Indien u kiest voor Internationale overboeking als betaalwijze, bedraagt de betalingstermijn twee weken na afsluiten van de overeenkomst. Wij wijzen u erop dat wij pas na ontvangst van uw betaling met de productie beginnen.

§ 8. Facturering


8.1 Elektronische facturering

U krijgt na verzending van de goederen een elektronische factuur in pdf-formaat toegestuurd op het e-mailadres dat u bij bestelling hebt aangegeven.. U krijgt geen factuur per post toegestuurd.

8.2 Ontvanger van de prestaties

Facturen worden volgens de bepalingen van § 14 lid 4 UStG (Umsatzsteuergesetz - Duitse Wet op de omzetbelasting) op naam gesteld van de bij bestelling aangegeven ontvanger van de prestaties. Verzoeken tot wijziging achteraf, die niet berusten op een onjuist overnemen van het adres, kunnen niet gehonoreerd worden. Het is dan ook niet mogelijk een nieuwe factuur met een andere ontvanger te verstrekken.

8.3 Intracommunautaire leveringen

Geeft u als ondernemer bij intracommunautaire leveringen een ongeldig btw-nummer aan en konden wij dit als opdrachtnemer ondanks het betrachten van de nodige zorgvuldigheid niet herkennen, dan bent u ons de omzetbelasting op het op de factuur vermelde nettobedrag in wettelijke hoogte verschuldigd.

Het risico van de ontbrekende controleerbaarheid van het btw-nummer draagt u als klant, voor zover dit berust op omstandigheden die niet aan ons te wijten zijn. In dat geval zijn wij te uwer keuze gerechtigd de levering uit te voeren met verstrekking van een factuur met omzetbelasting of het bewerken van de order pas voort te zetten, zodra het door u opgegeven btw-nummer bevestigd kan worden door een gekwalificeerde instelling.

§ 9. Ontbinding, blokkering klantenaccount9.1 Ontbinding van de overeenkomst

Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst te ontbinden, wanneer
• u met de verzending van uw drukgegevens ondanks herinnering per e-mail in verzuim bent;
• u met de betaling van de koopprijs ondanks herinnering per e-mail in verzuim bent;
• er voldoende aanwijzingen zijn dat de drukgegevens resp. het drukwerk verboden inhoud als bedoeld onder punt 4.1 lid 2 bevatten;
• er voldoende aanwijzingen zijn dat de drukorder namens een verboden organisatie is geplaatst.

9.2. Blokkering van klantenaccount

Wij behouden ons het recht voor uw klantenaccount te blokkeren voor toekomstige bestellingen, wanneer er voldoende aanwijzingen zijn dat de drukgegevens resp. het drukwerk verboden inhoud als bedoeld onder punt 4.1 lid 2 bevatten of dat de drukorder namens een verboden organisatie is geplaatst. De bepaling van punt 4.1 lid 3 blijft hierdoor onverlet.

§ 10. Eigendomsvoorbehoud


De goederen blijven tot aan volledige betaling ons eigendom.

Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom voor op de geleverde goederen tot volledige betaling van alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie.

U mag de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; alle vorderingen die ontstaan uit deze doorverkoop cedeert u – onafhankelijk of het gaat om een samenvoeging of vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met een nieuwe zaak – ter hoogte van het factuurbedrag bij voorbaat aan ons, en wij aanvaarden deze cessie.

U blijft gemachtigd tot incassering van de vorderingen, wij mogen echter vorderingen ook zelf incasseren, voor zover u uw betalingsverplichtingen niet nakomt.

§ 11. Omgang met reclamaties, wettelijke garantie


11.1 Garantie bij gebreken voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie bij gebreken.

11.2 Garantie bij gebreken voor ondernemers

Voor ondernemers geldt de wettelijke garantie bij gebreken met de volgende aanpassingen. De wettelijke bepalingen inzake de regresaanspraak volgens §§ 478, 479 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - Duits Burgerlijk Wetboek) blijven onverminderd van kracht.

Als afspraak over de hoedanigheid van de goederen gelden alleen onze eigen gegevens, die werden opgenomen in de overeenkomst. Minderleveringen tot 5 % van de bestelde hoeveelheid of meerleveringen kunnen vanwege het drukproces in sommige gevallen mogelijk zijn. Zij vormen geen reden tot reclamatie.

In geval van gebreken bij de door ons geleverde goederen kunnen wij voor verwezenlijking van de prestatie achteraf kiezen voor herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak. Ons recht de verwezenlijking van de prestatie achteraf onder de wettelijke voorwaarden te weigeren (bv. bij onevenredigheid als bedoeld in 439 lid 3 Duits Burgerlijk Wetboek) blijft onverminderd van kracht.

U dient ons de voor de verschuldigde verwezenlijking van de prestatie achteraf vereiste tijd en gelegenheid te geven, en in het bijzonder de gereclameerde goederen voor inspectie te overhandigen. De verjaringstermijn voor aanspraken in verband met gebreken van ondernemers is een jaar vanaf uitlevering van de goederen.

De voornoemde beperkingen en kortere termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schades, die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen, werden veroorzaakt
• bij dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid,
• bij opzettelijke of grof nalatige niet-nakoming van verplichtingen alsmede bedrog,
• bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming de correcte uitvoering van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en waarbij de contractuele partner regelmatig erop mag vertrouwen dat deze in acht worden genomen (kardinale verplichtingen),
• in het kader van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen,
• voor zover de Duitse Wet Productaansprakelijkheid van toepassing is.

11.3 Omgang met reclamaties

Onverminderd onze garantie conform punt 11.1 en 11.2 van de algemene voorwaarden kunnen wij bij een gebrekkige levering een herdruk, een restitutie van de koopprijs, een gedeeltelijke restitutie op basis van het gebrekkige deel of een waardebon aanbieden. U vindt alle informatie onder “100% tevredenheidsgarantie”

§ 12. Aansprakelijkheid


Voor vorderingen op grond van schades, die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen, werden veroorzaakt, zijn wij onbeperkt aansprakelijk
• bij dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid,
• bij opzettelijke of grof nalatige niet-nakoming van verplichtingen,
• bij garantiebelofte, voor zover overeengekomen,
• ten opzichte van consumenten.

Bij schending van kardinale verplichtingen door lichte nalatigheid door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen, is de aansprakelijkheid voor wat de hoogte betreft beperkt tot de bij afsluiten van de overeenkomst te voorziene contractspecifieke schade.

Kardinale verplichtingen zijn wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming de correcte uitvoering van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en waarbij de contractuele partner regelmatig erop mag vertrouwen dat deze in acht worden genomen.

Voor het overige zijn vorderingen op schadevergoeding uitgesloten.

§ 13. Auteursrecht


Indien wij in het kader van de order diensten van vormgevende aard verlenen, zijn de op die manier ontstane werken (schetsen, ontwerpen, drukproeven, drukwerk etc.) auteursrechtelijk beschermd. Wij verlenen u het eenvoudige, niet uitsluitende, tijdelijk onbeperkte recht op het gebruik in de contractueel overeengekomen omvang en voor het contractueel overeengekomen doeleinde.

U kunt de beschermde werken gebruiken voor het vormgeven van eigen templates, voor zover het drukwerk door ons wordt verzorgd. Voor naburige gebruiksrechten, in het bijzonder het recht op vermenigvuldiging, verspreiding, openbare toegankelijkheid, het uitzendrecht en het recht op weergave door middel van beeld- en geluidsdragers is een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst vereist, wanneer deze niet door het contractueel overeengekomen doeleinde zijn afgedekt.

§ 14. PrivacyverklaringDe uitvoerige privacyverklaring vindt u in onze onlineshop onder Verklaring inzake gegevensbescherming

§ 15. Gedragscodes, geschillenbeslechting15.1 Gedragscodes

Wij leven de gedragscodes na van de volgende organisaties:
• eKomi

Alle informatie over deze gedragscodes vindt u in onze onlineshop onder Onze certificering.

15.2 Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een site ter beschikking gesteld om onlinegeschillen te beslechten. U vindt de site op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Consumenten kunnen van dit platform gebruikmaken om geschillen te beslechten. Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechting door een geschillenorgaan.

§ 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbankBent u handelaar, dan is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Bij overeenkomsten met kooplui, rechtspersonen naar publiek recht of publiekrechtelijk speciaal vermogen is uitsluitende plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van de opdrachtnemer in 90762 Fürth, Duitsland.

01-05-2018

§ COLOFONPrintCarrier.com GmbH
Dr. Mack-Straße 88
90762 Fürth
Duitsland
email: info.belgie@PrintCarrier.com
Telefoon: 07 848 27 82
Fax: (+) 49 911 521915 99
maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur, uitgezonderd Duitse feestdagen

Eigenaar / directeur:
Roland Keppler (CEO), Dirk A. Müller (CFO), Fabian Stich (CCO)
plaats: Amtsgericht Fürth HRB 16786
Doel van de onderneming: productie en verkoop van drukwerk
Fiscaal nummer: 203/135/10876
BTW-nr.: BE0711.772.043

Maatschappelijk kapitaal: 25.000 euro

Verantwoordelijk volgens § 55 RStV (Rundfunkstaatsvertrag: door de deelstaten overeengekomen omroepverdrag) / verantwoordelijk voor publicatie: Roland Keppler, directeur, Dr. Mack-Straße 88, 90762 Fürth, Duitsland

Provider: MedientechWEBSALE AG, 95466 WeidenbergGutenstetter Straße 2, 90449 Nürnberg, Duitsland

Platform van de EU-commissie voor onlinegeschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechting door een geschillenorgaan.

bank
bank: Sparkasse im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim
IBAN: DE87 7625 1020 0221 4127 86
SWIFT code: BYLADEM1NEAIhr Browser ist leider veraltet, oder sie haben Javascript deaktiviert!

Um die bestmögliche Darstellung unserer Seiten zu gewähren, empfehlen wir Ihnen ein Updates Ihres Internet-Browsers durchzuführen. Oder Javascript zu aktivieren.